ឯកឧត្តមកិត្តិសេដ្ឋាបណ្ឌិត ឆាយ ថន បើកកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិវិទ្យាស្ថាន និងបច្ចេកវិទ្យា លើកទី៥