អាជ្ញាសាលានៃសាលាដំបូងខេត្តព្រះសីហនុ ជូនដំណឹងអំពីការអនុវត្តដោយស្ម័គ្រចិត្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដីកាសម្រេចលេខ ៦០១៩ លជណ/១៩

ភ្នំពេញ ៖ ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩នេះ អាជ្ញាសាលានៃសាលាដំបូងខេត្តព្រះសីហនុជូនដំណឹង ស្ដីអំពីការនុវត្តដោយស្ម័គ្រចិត្តពាក់ព័ន្ធទៅ និងដីកាសម្រេច លេខ ៦០១៩/ល.ជ.ណ.១៩

លោក អុឹម សុភ័ក្ដ្រ អាជ្ញាសាលានៃសាលាដំបូងខេត្តព្រះសីហនុ បាន ចេញលិខិត ជូន ដំណឹង អំពី ការអនុវត្ត ដោយស្ម័គ្រចិត្ត ជូន សហកូនបំណុលនៃការ អនុវត្តន៍ ឈ្មោះ ទក ផាន, ឈ្មោះ ច្រឹក យឹន, ឈ្មោះ សួន រ៉ាម៉ូ និងឈ្មោះ ផាត់ ភិរម្យ ទស្សនិកជនឲ្យបានជ្រាបថា៖  អាជ្ញាសាលា នៃសាលាដំបូងខេត្តព្រះសីហនុ និងចុះអនុវត្តន៍ ដោយ បង្ខំ តាម អំណាច ដីកា សម្រេច រក្សា ការ ពារ លេខ ៦៥៧ តរ/១៨ ចុះថ្ងៃទី ១៨ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៨ របស់ សាលាដំបូង ខេត្តព្រះសីហនុ ដែល ដីកា សម្រេច រក្សាការ ពារនេះ មានអនុភាព អនុវត្តន៍ តាមច្បាប់ ហើយ ដែលមានខ្លឹមសារ និងឧបសម្ព័ន្ធ ដូច ខាងក្រោមនេះ ៖