អគ្គលេខាធិការ នៃអង្គការអន្តរជាតិហ្រ្វង់កូហ្វូនី (OIF) អញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជា នាសប្តាហ៍នេះ

AKP ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ —