មហោស្រពភាពយន្តជាតិលើកទី៦ ប្រារព្ធពិធីប្រកាស និងបិទ ពានរង្វាន់ដល់ផលិតករ