អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ ជួបសំណេះសំណាលជាមួយប្រតិភូ អភិបាលក្រុងវៀងចន្ទ ប្រទេសឡាវ