ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ផ្សាយម៉ោង០៦ព្រឹក ថ្ងៃទី០៣ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩  

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា 

https://www.youtube.com/watch?v=nSNWW_y-1tg&feature=youtu.be