ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ផ្សាយម៉ោង១៦ និងម៉ោង១៨ ថ្ងៃទី០២ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

គ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា 

https://www.youtube.com/watch?v=BFmDCoRXo5E&feature=youtu.be