(វីដេអូ)៖ ធ្លាក់យន្តហោះខ្នាតតូចនៅសហរដ្ឋអាម៉េរិច បណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន ៩នាក់