(វីដេអូ)៖ ហេតុអ្វីបានជា IPHONE មិនពេញនិយមសោះនៅឥណ្ឌា?