(វីដេអូ)៖ ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺអេដស៍បានថយចុះ តែករណីឆ្លងថ្មីនៅតែមាន