(វីដេអូ)៖​ អភិបាលខេត្តតាកែវ បញ្ជាក់ថា ស្មារតី២ធ្នូ និង៧មករា នឹងស្ថិតស្ថេរជាអមតៈ