(វីដេអូ)៖ អភិបាលខេត្តកំពត អំពាវនាវដល់យុវជន ស.ស.យ.ក បន្តអភិវឌ្ឍន៌សមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់តែពូកែ