(វីដេអូ)៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ រំលឹកខួបលើទី៤១ នៃកំណើត ស.ស.យ.ក