(វីដេអូ)កម្មវិធីយល់ដឹងពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក ប្រធានបទនិយាយពីការទទួលស្គាល់បណ្ណបើកបរអន្តរជាតិ