(វីដេអូ) កម្មវិធីយល់ដឹងពីសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោក៖ ប្រធានបទ១០ចំណុចដើម្បីការពារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងរបួស