បទយកការណ៍ស្ដីពី«រដូវត្រីត្រូវសម្រាប់ធ្វើប្រហុកផ្អក អាចនឹងចាប់ផ្តើមនៅដើមខែធ្នូ ប៉ុន្តែត្រីឆ្នាំនេះ អាចតិចជាងឆ្នាំមុន»

វិទ្យុជាតិកម្ពុជា៖ ផលិតដោយ លោកស្រី សន សាវិន