នាទីសួនកំណាព្យ៖ កិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់នៃចាប៉ីដងវែង

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិសូមជូន

នាទីសួនកំណាព្យ៖ កិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់នៃចាប៉ីដងវែង

និពន្ធអត្ថបទកំណាព្យដោយ៖ ឯកឧត្តម លី ហាក់សេង

សូត្រដោយ៖ អ្នកនាង ពេជ្រ ថារី

កំដរទ្រសោដោយ៖ លោក យន់ ប៊ុនទៀង

ផលិតដោយ៖ នាយកដ្ឋានផលិតកម្មវិធីវិទ្យុ នៃអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា

ចាក់ផ្សាយ៖ តាមរយៈវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM918KHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM105.70MHz