ព័ត៌មានជាសំឡេងរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ផ្សាយម៉ោង២០ យប់ ថ្ងៃទី២៩​ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ  ឆ្នាំ២០១៩

អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា 

https://www.youtube.com/watch?v=630xD3S_08k&feature=youtu.be