(វីដេអូ)កម្មវិធី យុវជនក្នុងបុព្វហេតុជាតិ មាតុភូមិ ៖ប្រធានបទ យុវជនដើម្បីសុខមាលភាពសង្គម ខេត្តមណ្ឌលគីរី