(វីដេអូ)៖ ធនាគារពិភពលោក ផ្តល់ប្រាក់ជាង៥២លានដុល្លារ គាំទ្រដល់អាហ្វហ្គានីស្ថាន