(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម សាយ សំអាល់ លើកឡើងថាយើងត្រូវរួមគ្នាបង្កើនសេដ្ឋកិច្ច និងលើកម្ពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋ តាមមូលដ្ឋានសហគម៍