(វីដេអូ)៖ ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកសៀមប៉ាង ស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរជួយដោះស្រាយរាល់បញ្ហាប្រឈមក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន