(វីដេអូ)៖ ប្រតិភូក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីស្ត្រី ចុះតាមដានវាយតម្លៃច្បាប់ជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋបាលខេត្តមណ្ឌលគិរី