(វីដេអូ)៖ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ រៀបចំពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់អចលចត្ថុលើកាចុះបញ្ជីដីធ្លី មានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធ