(វីដេអូ)៖ មន្ត្រីជំនាញនៃក្រសួងធនធានទឹក ប្រាប់អាជ្ញាធរខេត្តកំពតឲ្យត្រៀមលក្ខណៈទប់ទល់នឹងគ្រោះរាំងស្ងួត ដែលអាចកើតមាន