មានជាសំឡេងរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាសម្រាប់ផ្សាយម៉ោង០៦ព្រឹក ថ្ងៃទី២៨  ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

ព័ត៌អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិកម្ពុជា 

https://www.youtube.com/watch?v=Eq2X0v9bFww&feature=youtu.be