(វីដេអូ)៖ ប្រទេសចិន រៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ស្តីពីការបង្ហាញខេត្តចិន ក្រោមប្រធានបទ »ចិនក្នុងយុគ្គសម័យថ្មី»