(វីដេអូ)៖ កិច្ចប្រជុំថ្នាក់តំបន់លើកទី១២ ស្តីពីការទប់ស្កាត់ និងលុបបំបាត់ការនេសាទខុសច្បាប់