(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម ជា ម៉ានិត៖ ក្រោមការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា ប្រទេសមានសុខសន្តិភាព