(វីដេអូ)៖ កម្មវិធី កម្ពុជាពិត ថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩