(វីដេអូ)៖ ខេត្តក្បូងឃ្មុំ និងខេត្តបិញភឿកបន្តបង្កើតចំណងសាមគ្គីភាពកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសកម្ពុជា-វៀតណាម