(វីដេអូ)៖ ក្រសួងចំនួន២ បានប្តាជ្ញារួមគ្នាបង្កើនចំនួនស្ត្រីក្នុងវិស័យមុខងារសាធារណៈ