(វីដេអូ)៖​ ក្រុមហ៊ុន The Land Real estate លក់គម្រោងដីឡូតិ៍ជាង ១០០០ឡូតិ៍នៅខេត្តកំពុងស្ពឺ