(វីដេអូ)៖ សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយការអនុវត្តអនុសញ្ញាស្តីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងនារីភេទ