(វីដេអូ)៖ ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡាបើកសិក្ខាសាលាស្តីពីការពិគ្រោះយោបល់ លើការកសាងគោលនយោបាយ និងគ្រប់គ្រងគ្រូបង្រៀន