(វីដេអូ)៖ ក្រុមការងារចុះជួយមូលដ្ឋានស្រុកទឹកផុស បើកកិច្ចពិភាក្សាដោះស្រាយសំណូមពរជូនប្រជាពលរដ្ឋ