(វីដេអូ)កម្មវិធី ធុរៈកិច្ចថ្ងៃនេះ៖ ប្រធានបទយុទ្ធសាស្រ្តជំរុញទេពកុសល្យមនុស្សក្នុងវិស័យទេសចរ