(វីដេអូ)កម្មវិធីទំនើបភាវូនីយកម្មខ្មែរ៖ ប្រធានបទការចូលរួមរបស់វីងក្នុងការលើកកម្ពស់អាជីវកម្មខ្នាតតូចនិងមធ្យម