ពិធីប្រកាសចូលកាន់មុខតំណែងអនុប្រធានមន្ទីររ៉ែ និងថាមពលខេត្តកណ្តាល