ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរៀបចំសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីនីតិវិធីរៀបចំនឹងអនុវត្តថវិកាសម្រាប់រដ្ឋបាលក្រុង​​ ស្រុក និងខណ្ឌ ជូនមន្ត្រីរាជការ នៃរដ្ឋបាលខេត្តចំនួន៤