ទទក ព័ត៌មានអន្តរជាតិ ថ្ងៃទី២៥​ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩