(វីដេអូ)៖ ទីកន្លែងតម្កល់ផ្ទាំងសិលាចរឹកសុវណ្ណភូមិថតចម្លងកំពុងតែដំណើរការសាងសង់ជិតរួចរាល់ហើយ