(វីដេអូ)៖ ពិធីសម្ភោធសាលាធម្មសភា និងសមិទ្ធិផលនានា ក្នុងវត្តឬស្សីក្រោក