(វីដេអូ)៖ សន្និសីទធនាគារអាស៊ានចាប់ផ្តើមសម័យប្រជុំរបស់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញ