(វីដេអូ)៖ សម្តេចក្រឡាហោមអំពាវនាវថ្មីម្តងទៀតដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននូវច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក