(វីដេអូ)​៖ កម្មវិធីធុរកិច្ចថ្ងៃនេះ ក្រោមប្រធានបទ យុទ្ធសាស្ត្រជម្រុញទេពកុសល្យមនុស្សក្នុងវិស័យទេសចរ