(វីដេអូ)៖ ទីបញ្ជាការស្រាលយុទ្ធភូមិភាគទី១ ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជា-ឡាវ រៀបចំពិធីផ្លាស់ប្តូរមុខងារ និងបំពាក់ឋានន្តរស័ត្តិ