(វីដេអូ)៖ ឯកឧត្តម គឹម សុន បើកសិក្ខាសាលាស្តីពីការពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីអធិការកិច្ច