(វីដេអូ)កម្មវិធីមិត្តនិងតន្រ្តីករ៖ ប្រធានបទកិច្ចសម្ភាសន៍ជីវប្រវត្តិលោក វ៉ាន់ ផល្លី