សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ ស្តីពីផែនការគ្រប់គ្រងទេសចរណ៍តំបន់ប្រាសាទកោះកែរ